Terapia pedagogiczna

Metody pracy » Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowościami rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez oddziaływania o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym.
Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka, kiedy niepowodzenia związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem, brak osiągnięć w nauce zaczyna budzić niepokój rodziców, nauczycieli i samego ucznia. Warto wtedy zdecydować się na terapię.

Terapia skierowana jest do dzieci:

 • o inteligencji niższej niż przeciętna,
 • z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,
 • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
 • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych,
 • z zaburzeniami mowy,
 • z zaburzeniami zdolności matematycznych,
 • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.

Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

Celem terapii pedagogicznej jest:

 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
 • dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech,
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji poprzez zainteresowanie ich tym, co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia.

Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.