Terapia funkcji wzrokowych

Metody pracy » Terapia funkcji wzrokowych

Trudności z nauką czytania i pisania często spowodowane są zaburzeniami cech narządu wzroku. Bywają utożsamiane z dysleksją rozwojową, ponieważ objawy są zbliżone. Nieprawidłowości w obrębie cech narządu wzroku mogą powodować u dziecka:

 • słabą precyzję w ruchach rąk,
 • niechęć do układanek, rysowania, wycinania,
 • zaburzenia grafomotoryczne,
 • problemy w opanowaniu techniki czytania.

W wielu przypadkach zaburzenia te współwystępują z dysfunkcjami w obrębie analizatora wzrokowego. Zaburzenia cech narządu wzroku negatywnie wpływają na rozwój i kształtowanie się percepcji wzrokowej, a także na uwagą i pamięć wzrokową.

Badaniami funkcji wzrokowych powinny być objęte przede wszystkim dzieci:

 • od piątego roku życia,
 • z zagrożonych i patologicznych ciąż,
 • przedwcześnie urodzone,
 • z obniżonym napięciem mięśniowym,
 • opóźnionym rozwojem ruchowym,
 • rodziców z wadami wzroku i chorobami narządu wzroku,
 • ryzyka dyslekcji.

Charakterystyczne objawy zaburzeń w obrębie cech narządu wzroku:

 • opóźnienie w rozwoju ruchowym,
 • niski poziom koncentracji wzrokowej,
 • niechęć do czytania,
 • wolne tempo przepisywania z tablicy,
 • błędy popełniane przy przepisywaniu (zwłaszcza pomijanie liter i drobnych elementów graficznych),
 • problemy w czytaniu drobnego druku,
 • bóle głowy, pieczenie oczu, częste mruganie, mrużenie oczu,
 • czytanie tekstu z bardzo bliskiej lub bardzo dalekiej odległości od oczu,
 • niski poziom grafomotoryczny pisma (pismo nie mieści się w liniach, pisanie pod różnym kątem),
 • gorsza ostrość widzenia do dali po dłuższym okresie pracy z bliska,
 • litery widziane są z różnym kontrastem,
 • przechylanie głowy lub ciała w jedną stronę,
 • przekręcanie zeszytu w różne strony,
 • wodzenie palcem wzdłuż tekstu,
 • problemy w różnicowaniu kolorów,
 • niechęć do czytania w czasie jazdy samochodem lub pociągiem,
 • zła tolerancja jaskrawego światła i zmian natężenia oświetlenia,
 • skrócony czas koncentracji wzrokowej,
 • niska efektywność pracy z bliska,
 • zaburzenia równowagi i orientacji przestrzennej,
 • patrzenie pod nogi szczególnie podczas schodzenia po schodach,
 • unikanie gier i zabaw ruchowych, zwłaszcza z piłką.

U uczniów z dysleksją rozwojową oraz zaburzeniami funkcji wzrokowych terapia powinna poprzedzać zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Natomiast w przypadku, kiedy podstawowym problemem trudności w czytaniu i pisaniu są dysfunkcje wzrokowe, korekcja tych nieprawidłowości zwykle eliminuje problemy w czytaniu.

Diagnoza opiera się na przesiewowym badaniu:

 • ostrości wzroku do bliży i dali,
 • ruchomości mięśni gałek ocznych,
 • badaniu konwergencji i akomodacji,
 • badaniu widzenia obuocznego, stereoskopowego,
 • cover test – badaniu obecności zeza ukrytego,
 • test różnicowania barw,
 • test odblasków świetlnych (Hirschberga),
 • umiejętności separacji ruchów oczu od ruchów głowy.