dane osobowe

Przedszkole Publiczne » Dane osobowe » dane osobowe

Dane osobowe


Ogólna klauzula informacyjna

Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi „Szkółka Małego Dziecka” w Komornikach Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi „Szkółka Małego Dziecka”: z siedzibą: 62-052 Komorniki, ul. Staszica 18, NIP 7831581664, REGON 386917280. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mailem jbunk@wp.pl, pod numerem telefonu 509445939; lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby.


II. Cele i podstawy przetwarzania. Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka w celu: 1) przesłania oferty w zakresie prowadzonej działalności: sprawowania opieki nad dziećmi w ramach przedszkola, zajęć adaptacyjnych, terapeutycznych, diagnozy na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;

2) zawarcia umowy dotyczącej działalności sprawowania opieki nad dziećmi w ramach przedszkola, zajęć adaptacyjnych, terapeutycznych, diagnozy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) wykonania umowy, o której mowa w pkt. 2 i na jej podstawie, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4) wykonywania ustawowych obowiązków tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji realizacji tych zadań. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zadania dydaktyczne mogą być realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. W niektórych przypadkach podstawą do przetwarzania danych osobowych dziecka jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda taka może dotyczyć na przykład publikacji wizerunku dziecka. Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka);

5) wykonania orzeczeń o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach kształcenia specjalnego na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym tj. w zakresie prowadzenia Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w ramach powierzonych nam realizacji zadań publicznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

6) analitycznym - lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej działalności - będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7) archiwalnym (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9) oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym naszego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


III. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.


IV. Okres przechowywania danych

1. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, o której mowa w ust. II 2 pkt 2 będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.

2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 1 miesiąca od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej ofercie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.


V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. Minister Edukacji Narodowej w Systemie Informacji Oświatowej, Sąd Rodzinny), podmiotom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp. Są to w szczególności Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Równe Szanse”, Fundacja „Równe Szanse”. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.


VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu w zakresie swoich danych oraz danych Pani /Pana dziecka prawo:

a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

b) do sprostowania (poprawiania) danych,

c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e) do przenoszenia danych,

f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


VII. Informacja o dobrowolności / wymogu podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe i stanowi warunek wykonania orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach kształcenia specjalnego.


VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


IX. Skarga

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).