21 czerwca 2015Zapraszamy do wspólnego biegu

Aktualności » 21 czerwca 2015Zapraszamy do wspólnego biegu

REGULAMIN BIEGU Przeciw Przemocy: „Biegnijmy razem” - 21 czerwca 2015

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy „Biegnijmy razem”, jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Komorniki z siedzibą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Komornikach, ul. Stawna 7.

I. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja wychowania dziecka w duchu wspólnej zabawy, współpracy, dialogu, szacunku i miłości.

4.Nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci - manifestacja niezgody na przemoc w rodzinie.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w niedzielę 21 czerwca 2015 roku, na stadionie sportowym GOSiR Komorniki, ul. Jeziorna 3.

2. Rozpoczęcie imprezy jest planowane na godz. 11.00.

3. Start pierwszych biegów zaplanowany jest na godzinę 11:30.

4. Start biegu i meta zlokalizowane będą na stadionie sportowym GOSiR Komorniki, ul. Jeziorna 3.

5. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.gosirkomorniki.pl

6. Koncepcja biegu polega na wspólnym starcie dziecka i rodzica, gdzie dziecko przebiega ok. 50 m następnie dalej biegnie rodzic/opiekun prawny dystans ok. 2 km po trasie leśnej.

7. Planowany podział zespołów ze względu na wiek i z przydziałem do przedszkola:

- dzieci 3 i 4 letnie wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) z przydziałem do przedszkola,

- dzieci 5 i 6 letnie wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) z przydziałem do przedszkola,

- pozostałe dzieci z rodzicami (opiekunami prawnymi) bez przydziału do przedszkola.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii biegów bez obowiązku podania przyczyny.

III. LIMIT CZASU

1. Zawodników biegu głównego na 2 km obowiązuje limit czasu wynoszący 20 min. od startu.

2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. Bieg jest otwarty dla wszystkich. Skalsyfikowane w biegu będą zespoły składające się z dziecka w wieku od 3 do 6 lat oraz rodzica/opiekuna prawnego, który ma ukończone 18 lat.

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego dla rodzica/opiekuna prawnego i dziecka.

3. W biegu mogą wziąć udział zespoły z przynależnością do przedszkola jak i bez przynależności do przedszkola.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne 21 czerwca (niedziela) 2015 r. w godzinach 10.00 – 11.30 w miejscu biegu (stadion sportowy w Komornikach ul. Jeziorna 3).

5. Adres Organizatora: ul. Stawna 7 62-052 Komorniki

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

V. KLASYFIKACJE

1. Podczas biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna.

2. Wygranym jest każdy zawodnik, który ukończył bieg.

3. Podczas biegu prowadzona będzie prowadzona klasyfikacja generalna przedszkoli.

4. Zespoły które ukończą bieg zdobywają po jednym punkcie. Zespół z przynależnością do przedszkola zdobywa punkt dla swojej drużyny. Natomiast zespoły bez przynależności do przedszkola po ukończeniu biegu mogą oddać swój punkt na rzecz dowolnego zgłoszonego przedszkola.


VI. NAGRODY

1. Trzy najlepsze przedszkola z terenu Gminy Komorniki z największą ilością zgromadzonych punktów otrzymają bony pieniężne na zakup sprzętu sportowego.

2. Pierwsze dwieście zapisanych zespołów (rodzic/opiekun prawny i dziecko) otrzyma pamiątkową koszulkę biegu (dla rodzica/opiekuna prawnego).

3. Każde dziecko, które weźmie udział w biegu i prostych konkurencjach sportowych otrzyma Certyfikat/ Medal Sportowca oraz drobną nagrodę.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

2. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

4. Decyzje służb medycznych dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu dla siebie jaki i dla dziecka.

7. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga organizator.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć, używania imion i nazwisk, wizerunku oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie przez organizatora Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie.