15 lipca 2015Zapytanie ofertowe

Aktualności » 15 lipca 2015Zapytanie ofertowe

„Szkółka Małego Dziecka” Jolanta Bunk

Ul. Frezjowa 22,60-175 Poznań

NIP 783-158-16-64

+48509445939

jbunk@wp.pl


Zapytanie ofertowe


1. Zamawiający:

„Szkółka Małego Dziecka” Jolanta Bunk

Ul. Frezjowa 22

60-175 Poznań


2. Przedmiot zamówienia:

  • Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła
  • Montaż powyższej instalacji w budynku przy ulicy Południowej 60, Plewiska

3. Termin wykonania zamówienia:

Termin zakończenia wszelkich prac nie później niż 31.08.2015r.


4. Opis sposobu przygotowania oferty:

Prawidłowa oferta powinna:

• Posiadać datę sporządzenia,

• Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu i numer NIP,

• Zawierać łączną cenę brutto,

• Być opieczętowana i podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania ofert handlowych,

• Być ważna co najmniej do dnia 16.07.2015.


5. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona za pomocą poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres siedziby firmy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jbunk@wp.pl do dnia 16.07.2015.


6. Ocena ofert

Zamawiający dokona wyboru oferty według kryterium najniższej ceny brutto. Wyniki konkursu ofert zostaną podane do wiadomości oferentów za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej nie później niż 16.07.2015.


7. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji na temat konkursu ofert udziela Pani Jolanta Bunk +48509445939 jbunk@wp.pl